Asukkaalle
Asukkaalle

Asukastoimikunnan roolit

Asukastoimikunnan eri rooleilla pyritään jakamaan vastuuta aktiivisten asukkaiden kesken. Asukastoimikunnan rooleja voidaan yhdistää toimikunnan harkinnan mukaan.

Asukastoimikunnan jäsenet saavat Pisteet kotiin -asukasetupisteitä. Etupisteitä kertyy ainoastaan vuokrasopimuksen osapuolille. Lisätietoja täältä.

Seuraavaksi esiteltyjen roolien lisäksi asukkaille voidaan antaa myös muita tehtäviä kuten talkoista, tiedotuksesta, asukastilasta tai yhteiskäyttötavaroiden lainauksesta vastaaminen (em. lisätehtävät eivät kerrytä enempää asukasetupisteitä). S-maksukortin haltijaksi nimetään yksi vastuuhenkilö, jolla on tiedossa pin-koodi ja voi tehdä kortilla ostoja (usein puheenjohtaja tai sihteeri, mutta voi myös olla muu asukastoimikunnan jäsen, oman auton käyttömahdollisuus helpottaa hankintojen tekemistä).

PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja on yhdyshenkilö asukkaiden ja VTS-kotien välillä.

Tehtävinä asukastoimikunnan johtaminen, toimikunnan kokousten puheenjohtajana toimiminen, päätettyjen asioiden seuranta, yhteydet VTS-koteihin sekä kiinteistön talouteen liittyvät asiat, kuten talousarvio ja talouden seurantaraportti.

Jos puheenjohtaja estyy hoitamasta tehtäviään, voi varapuheenjohtaja tai joku muu asukastoimikunnan jäsen edustaa kiinteistöä VTS-kotien kokouksissa tai koulutuksissa.

Asukastoimikunta voi myös päättää, että joku muu asukastoimikunnan jäsen, kuin puheenjohtaja, perehtyy esimerkiksi talon talousarvioon ja esittelee siihen kuuluvia asioita toimikunnassa.


SIHTEERI

Valmistelee kokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Kirjoittaa kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat (voivat olla sähköisessä muodossa).

Vastaa pöytäkirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä (pöytäkirjat tulee säilyttää vähintään kaksi vuotta).

ASUKASTOIMIKUNNAN JÄSEN

Osallistuu asukastoimikunnan kokouksiin ja muihin tapahtumiin sekä niiden järjestämiseen.

Toimii hyvän asumisen ja naapuruuden esimerkkihahmona talon muiden asukkaiden suuntaan.

TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ

Pelastuslaissa (379/2011) ei edellytetä turvallisuuspäällikön nimeämistä kiinteistöön. On kuitenkin suositeltavaa valita turvallisuuspäällikkö.

Normaalioloissa turvallisuuspäällikkö havainnoi kiinteistön mahdollisia vaaratekijöitä ja tiedottaa niistä kiinteistönhoitajalle tai VTS-kotien edustajalle.

Turvallisuuspäällikkö päivittää kiinteistön pelastussuunnitelmaan tulevat muutokset ja suorittaa suunnitelman liitteenä olevan tarkastuslistan kanssa kiinteistön vuotuisen turvallisuustarkastuksen. Samalla hän tarkastaa myös väestönsuojan koneet, laitteet ja varusteet sekä niiden toimintakunnon siltä osin, kun omatoimisesti kykenee.

Tärkeä turvallisuuspäällikön tehtävä on pelastussuunnitelman saattaminen asukkaiden tietoon sekä muista turvallisuusasioista tiedottaminen.

Poikkeusoloissa turvallisuuspäällikkö on yhteydessä suojelulohkon johto-keskukseen ja johtaa johtokeskuksen alaisuudessa kiinteistön suojautumis- ja pelastustoimia. Hän huolehtii mm. väestönsuojan käyttökuntoon laittamisesta, joditablettien jaosta sekä asukkaille tiedottamisesta.

Kiinteistön turvallisuuspäälliköllä ei ole tehtävän tuomia juridisia velvoitteita eikä vastuita.

Turvallisuuspäälliköitä ohjeistaa ja kouluttaa VTS-kotien turvallisuuspäällikkö.

Turvallisuuspäällikön roolia voi hoitaa asukastoimikunnan jäsen, mutta turvallisuuspäällikön ei tarvitse kuulua toimikuntaan (saa silti etupisteitä).