Asukkaalle
Asukkaalle

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta vaikuttaa oman talonsa asioihin. Asukastoimikunta edustaa asukkaita vuokranantajaan päin. Asukastoimikunta hoitaa asioita Yhteishallintolain mukaan. Toimikunta pyrkii edistämään tasapuolisesti kaikkien asukkaiden asumisviihtyvyyttä. VTS-kodit neuvottelee asukastoimikunnan kanssa tärkeimmistä kiinteistöä koskevista asioista, erityisesti talousarviosta, korjauksista, palveluista ja yhteisten tilojen ja alueiden varusteluista/hankinnoista.

Asukastoimikuntia on suurimmassa osassa VTS-taloja, niissä asukastoimijoita on yhteensä yli 700.

Asukastoimikunnan jäsenmäärää ei ole Yhteishallintolaissa rajoitettu, mutta VTS-kotien päätöksellä asukasetupisteitä saa korkeintaan seitsemän asukastoimikunnan jäsentä. Asukastoimikuntaan voidaan valita vain yksi henkilö samasta asuinhuoneistosta. Lisäksi asukasetupisteitä saavat asukaskokouksessa valitut turvallisuuspäälliköt (1-2 hlöä).

TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT JA VASTUU

Asukastoimikunnalla on Yhteishallintolain 10 §:ssä määrätyt tehtävät.

Asukastoimikunta päättää:

  • Asukastoimintarahan käytöstä (S-maksukorttisaldo).
  • Asukaskokouksessa toimikunnan päätettäväksi siirretyistä asioista.
  • Talkoiden ja muiden yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä.
  • Oman talon yhteisten tilojen varustelusta ja käytöstä (ei korttelitalot). Huom! Toimikunnalla ei ole oikeutta periä erillisiä käyttömaksuja tilojen tai talovarusteiden käytöstä!

Asukastoimikunta osallistuu:

  • Talousarvioesityksen ja vuokranmääritysesityksen valmisteluun oman talon osalta. Toimikunta voi myös neuvotella ja antaa lausunnon asiasta.
  • Asumisviihtyvyyden edistämiseen esittämällä viihtyvyyttä lisääviä toimia/hankintoja oman talon talousarvioon.
  • VTS-kotien, huollon ja siivouksen palveluiden laadunvalvontaan vastaamalla vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn (= jokaiselle VTS-asukkaalle vuosittain toimitettava sähköinen asukaskysely).

MILLAINEN ON TOIMIVA ASUKASTOIMIKUNTA?

Asukastoimikunta tuo tekemisen meininkiä ja luo yhteisöllisyyttä naapurustoon. Esimerkiksi talkoiden ja erilaisten tapahtuminen järjestäminen lisää asukkaiden yhteishenkeä. Viihtyisät, monikäyttöiset ja hyvin varustellut yhteistilat mahdollistavat yhteisen tekemisen ja harrastamisen. Aktiivinen asukastoimikunta kuuntelee asukkaiden toiveita ja tarvittaessa vie asioita eteenpäin VTS-kodeille. Kiinteistön isännöitsijä on asukastoimikunnan tärkein yhteistyökumppani VTS-kodeilla, isännöitsijältä saa tarvittaessa tukea ja opastusta asukastoimintaan. Lisäksi VTS-kodit järjestää erilaisia koulutuksia ja tapahtumia asukastoimijoille.

ASUKASTOIMIKUNNAN KÄYTÄNNÖT

Asukastoimikunta pitää järjestäytymiskokouksen hetimiten asukaskokouksen jälkeen. Jos asukaskokouksessa ei päätetty asukastoimikunnan kaikkia tehtävärooleja, päättää toimikunta tehtävänjaoista keskenään. Asukastoimikunnan toimikausi on asukaskokouksen päätöksen mukaisesti yksi tai kaksi kalenterivuotta. Asukastoimikunnassa voi olla vain yksi henkilö yhdestä asuinhuoneistosta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet jäsenistä. Äänestyksen mennessä tasan, ratkaisee henkilövaalissa arpa ja muulloin se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Asukastoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Myös esim. WhatsApp-ryhmä on kätevä viestintäväline, jolloin varsinaisia kokouksia ei välttämättä tarvita vuoden aikana kovin montaa. Vähäisemmällä kokoustamisella erilaisissa elämäntilanteissa olevat asukkaat pystyvät paremmin osallistumaan toimikuntatoimintaan ja aika & energia kohdistuvat varsinaiseen yhteisölliseen asukastoimintaan ja -tapahtumiin. Järjestäytymiskokous ja talousarvioesitysten läpikäynti sekä isommista asukastoimintarahalla tehtävistä hankinnoista päättäminen on syytä tehdä kokousmuotoisesti (laatien pöytäkirja), kun taas esim. asukastapahtuman tai talkoiden valmistelut hoituvat sujuvasti vaikkapa WhatsAppissa.

Asukastoimikunnan kokouksen pöytäkirja voidaan laatia ja säilyttää sähköisessä muodossa. Pöytäkirjasta tulee ilmetä, ketkä olivat paikalla, mitä asioita käsiteltiin ja mitä päätettiin/sovittiin. Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat yhdessä pöytäkirjan laatimisesta, säilyttämisestä (vähintään 2 vuotta) ja jakelusta. Asukastoimikunnan kokouksen jälkeen pöytäkirja tulee toimittaa esim. sähköpostin liitteenä kaikille toimikunnan jäsenille tiedoksi. Asukastoimikunta huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla olennaisista asioista tiedottamisesta kiinteistön muiden asukkaiden ja tarvittaessa VTS-kotien suuntaan. Usein asukastoimikunnilla on oma ilmoitustaulunsa rappukäytävissä, missä tiedotetaan tulevista tapahtumista yms. ajankohtaisista asioista sekä toimikunnan kokoonpanosta. Toimikunnalla olisi hyvä olla tavoittamisen helpottamiseksi myös yhteissähköpostiosoite (esimerkkikaduntoimikunta@gmail.com) ja/tai talon Facebook-sivu/tms sähköinen alusta, mitä voivat hallinnoida esim. puheenjohtaja ja sihteeri.

ASUKASTOIMIKUNNAN SÄHKÖINEN VUOSIRAPORTTI

Asukastoimikunnan vuosittaisesta toiminnasta kysytään VTS-kotien toimittaman sähköisen kyselyn avulla kerran vuodessa (joulukuussa), tämän vuoksi on tärkeää, että toimikunta pitää kirjaa järjestämistään tapahtumista ja niiden osallistujamääristä (arvio/suurin piirtein). Vuosiraportin täyttäminen määräaikaan mennessä on edellytyksenä seuraavan vuoden asukastoimintarahan myöntämiselle. Vuosiraportin kautta VTS-kodit saa myös ajantasaisen tiedon toimikunnan jäsenistöstä (nimet ja roolit).